Cyberbezpieczeństwo: zgłoś szkołę do udziału w warsztatach

Pracujesz w szkole jako nauczyciel, pedagog lub dyrektor? Zgłoś szkołę do udziału w bezpłatnych warsztatach „Cyberbezpieczeństwo – podaj dalej” organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Biorąc udział w spotkaniu, młodzież nauczy się lepiej radzić sobie z emocjonalną przemocą internetową.

Zbierz grupę chętnych

Zadaniem pracownika szkoły – dyrekcji, nauczyciela, pedagoga – jest zebrać grupę maksymalnie 20 osób. Ważne, aby wybrani uczniowie byli szczerze zainteresowani tematem cyberbezpieczeństwa i chętni do wzięcia udziału w warsztatach. Wspaniale, jeśli uda się zebrać osoby uczące się w różnych klasach. Zapisy na warsztaty odbywają się online – formularz znajduje się na końcu artykułu.

Podczas warsztatów młodzi wspólnie z ekspertką przejdą przez kilka ćwiczeń pomagających lepiej zrozumieć, czym jest hejt. Poznają także sposoby radzenia sobie z nim. Zrozumieją też, jaką rolę w cyberbezpieczeństwie odgrywa komunikacja.

Warsztaty trwają 2 godziny lekcyjne. Odbywają się na terenie szkoły między godziną 8 a 15 – w zależności od decyzji konkretnej szkoły. Do ich przeprowadzenia nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt. Oferta jest skierowana do młodzieży od 6. klasy szkoły podstawowej do klas maturalnych włącznie.

Po warsztatach z cyberhejtu

Osoby uczestniczące w warsztatach, otrzymają skrypt z materiałem omówionym podczas warsztatów. Będą mieć za zadanie przeprowadzić samodzielnie warsztaty dla wybranej grupy młodzieży (np. w swojej lub w innej klasie albo dla dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół).

Cyberprzemoc dotyka każdego pokolenia. Ale w zależności od wieku przeżywamy ten problem trochę inaczej. Z tego powodu Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zabiega, aby z młodymi ludźmi o cyberprzemocy rozmawiali inni młodzi ludzie.

Formularz zapisu

ZAPISY NA WARSZTATY: Cyberbezpieczeństwo - podaj dalej
Osoba zgłaszająca placówkę wie, że jej zadaniem jest zebrać na warsztaty grupę maksymalnie 20 osób (wiek: od 4 klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej włącznie).
Można wskazać więcej, niż jedną datę. Dokładna godzina rozpoczęcia warsztatów zostanie dostosowana do potrzeb konkretnej placówki, ale warsztaty zaczną się najwcześniej o godz. 8:00 i zakończą najpóźniej o godz. 15:00.
Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław; - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z zapisami oraz realizacją projektu CYFRYZACJA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w projekcie „CYFRYZACJA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach tego projektu, art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3) przetwarzanie danych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.