Deklaracja dostępności Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z& powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 • Moduł zapisów na newslettera - usługodawca newslettera nie dostosował modułu do wymagań dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Gaczoł.
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@wcrs.wroclaw.pl
 • Telefon: 717724932

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Adres: WCRS pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
 • E-mail: dostepnosc.cyfrowa@wcrs.wroclaw.pl
 • Telefon: 717724932

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

 1. Sekretariat główny znajduje się na 2 pietrze. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) pl. Dominikański 6 we Wrocławiu.
 2. Punkt podawczy korespondencji (skrzynka) niepotrzebującej potwierdzenia znajduje się przy pierwszym wejściu od ul. Klemensa Janickiego
 3. Dodatkowy punkt podawczy korespondencji znajduje się na 1 piętrze na terenie punktu obsługi Rad Osiedli

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) siedziba główna -
pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław zabytkowy budynek 3 piętrowy.

Obrazek przestawia budynek na pl.Dominikańskim 6

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście od pl. Dominikańskiego 6, dwa wejścia od ul. Klemensa Janickiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Do wejścia od pl. Dominikańskiego 6 prowadzi platforma schodowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwość dojazdu do dźwigu osobowego, który znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie. Dźwig umożliwia poruszenie się między piętrami: parter, piętro 1, piętro 2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 - powoduje to utrudnienie w dostępie.

Przy jednym z wejść od ul. Klemensa Janickiego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzący na parter budynku gdzie znajduje się dźwig osobowy. Dźwig umożliwia poruszenie się między piętrami: parter, piętro 1, piętro 2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 - powoduje to utrudnienie w dostępie.

Wejście od pl. Dominikańskiego 6 jest przeznaczone dla pracowników oraz osób z niepełnosprawnościami. Jedno wejście od ul. Klemensa Janickiego przeznaczone jest dla pracowników. Przy nim znajduje się domofon z opisem przycisków w alfabecie Braille'a. Kolejne wejście dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawnościami muszą skorzystać z dzwonka.

W budynku przy wejściach na poszczególne piętra znajdują się domofony.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku są oznaczenia numerów drzwi w alfabecie Braille'a w lewym górnym rogu tabliczek z numerami koło drzwi do pomieszczeń. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W celu skorzystania trzeba poinformować personel o potrzebie użycia. 

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są korytarze i pomieszczenia. Na piętrze 3 występuje różnica poziomów utrudniająca poruszanie się na wózku.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

 

Opis dostępności nieruchomości

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) -
ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław lokal znajduje się w kondygnacji podziemnej.

Dostępność architektoniczna

Budynek składa się tylko z kondygnacji podziemnej i jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia użytkowe znajdują się na poziomie -1 pod ul.Kazimierza Wielkiego

Do pomieszczeń można wejść z 2 stron schodami w dół.  Wejścia znajdują się wdłuż ul. Świdnickiej. Stopnie nieoznaczone kontrastowo.
Nie ma poręczy i udogodnień dla niepełnosprawnych.

Przy wejściu po prawej stronie od strony Rynku można zjechać bezpośrednio do biura windą, naciskając domofon. Można też umówić się wcześniej telefonicznie. Przyciski w windzie opisane w alfabecie Braille'a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W celu skorzystania trzeba poinformować personel o potrzebie użycia.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Toaleta damska jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.