Regulamin – Wrocławskie Potańcówki 2024

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
pn. „Wrocławska potańcówka” na pl. Wolności we Wrocławiu

Na czas imprezy masowej: pn. „Potańcówka Wrocławska” („Wydarzenie”) wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników („Regulamin”). Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1466 z późn.zm.).

1.Organizatorem Wydarzenia jest WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław („Organizator”).
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (www.wcrs.pl) oraz w formie wydruków przy wejściach na teren Wydarzenia i w punkcie informacyjnym.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas Wydarzenia i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a także urządzeń znajdujących się na nim.
5. Wydarzenie odbywa się na pl. Wolności we Wrocławiu.
6. Impreza masowa rozpoczyna się o godzinie 18:00 i kończy o godzinie 23:00.
7. Wstęp na teren Wydarzenia jest wolny i przysługuje wszystkim osobom nim zainteresowanym.
8. Wstęp na teren Wydarzenia dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
9. Podczas Wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia i filmiki na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych WCRS i/lub innych powołanych podmiotów trzecich.
10. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i niniejszego Regulaminu.
11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
– materiałów wybuchowych,
– wyrobów pirotechnicznych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– napojów alkoholowych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren imprezy masowej, Organizator jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
12. Organizator może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Wydarzenia.
13. Kto wnosi lub posiada na Wydarzeniu broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
14. Służby informacyjne i porządkowe Organizatora są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej.
15. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia oraz prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia.
16. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas jego trwania, poprzez m.in.:
a) służby informacyjne i porządkowe wyróżniające się elementami ubioru,
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami informacyjnymi i porządkowymi i organizującego pracę służb informacyjnych i porządkowych,
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
18. Organizator wyznacza strefy podziału Wydarzenia: scena, wygrodzony teren – miejsca stojące, punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
19. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, służby informacyjne i porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
b) służby porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
20. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. anomalie pogodowe, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
21. Służby informacyjne i porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Wydarzenie lub usunięcia z jego terenu osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
22. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
23. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb informacyjnych i porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Wydarzenie.
24. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służby informacyjne i porządkowe Organizatora.
25. Niniejszy Regulamin oraz informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych znajdują się na stronie www.wcrs.pl/potancowki/regulamin-wroclawskie-potancowki-2024

Ochrona danych osobowych

1. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
2. Administratorem Danych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@wcrs.pl, telefon: 71 77 24 900.
3. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych proszę o kontakt na podany wyżej adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
4. Wchodząc na teren Wydarzenia uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykonywanie zdjęć i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów informacyjno-promocyjnych związanych z dokumentacją Wydarzenia w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem innych technologii medialnych.
5. Wizerunek utrwalony dla celów wskazanych w punkcie 4 może zostać udostępniony operatorom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator (Facebook, Instagram), do mediów, które wspierają Organizatora w prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych.
6. Organizator przetwarzając dane osobowe nie stosuje profilowania ani nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny.
7. Każda osoba ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Organizatora w celach wskazanych w punkcie 4. Sprzeciw należy zgłosić inspektorowi ochrony danych Organizatora, pod adresem poczty elektronicznej: iod@wcrs.pl lub osobiście – przedstawicielom Organizatora przed rozpoczęciem Wydarzenia.
8. Każda osoba, której tożsamość Organizator może pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować może zażądać wykonania prawa: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Żądanie należy przesłać drogą korespondencji elektronicznej na adres: iod@wcrs.pl lub w korespondencji tradycyjnej, na adres Organizatora, z dopiskiem „RODO”.
9. Jeżeli uczestnik imprezy masowej uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.