Klauzula informacyjna RODO – WCRS

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, będące wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Wrocław działającą w formie jednostki budżetowej, reprezentowane przez wyznaczonego Dyrektora, tj. Dorotę Feliks, z siedzibą pod adresem pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław:

1. Administrator danych:

Administratorem Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
– przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
– telefonicznie: tel. 71 77 24 900.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
– przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl

3. Cele przetwarzania Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z realizacją wydarzenia tj. imię oraz adres mailowy,
2) udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją wydarzenia nie dłużej niż rok od jego zakończenia.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
2) W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w wydarzeniu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych