Dni Seniora - maraton zumby

Termin: 
03.10.2015 (sobota), 17.00 do 19.00