Formularz zgłoszeniowy

Ambasadorzy Dialogu

Ambasadorzy Dialogu to projekt miejski, realizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, ukierunkowany na podnoszenie kompetencji międzykulturowych nauczycieli, edukatorów, pracowników świetlic, bibliotek etc. zainteresowanych tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu.
Ambasador Dialogu pełni rolę reprezentanta swojej instytucji, ma możliwość wzięcia udziału w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, podczas których może wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami z innymi Ambasadorami Dialogu.
 
Korzyści dla nauczyciela/wychowawcy
  • dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania dyskryminacji, metod uczenia otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, etc.,
  • kontakt ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oferującymi działania edukacyjne,
  • pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych szkoleniach i spotkaniach specjalistycznych,
  • wsparcie w sytuacjach trudnych edukacyjnie i kulturowo.
 
Korzyści dla szkoły/przedszkola
Dzięki obecności Ambasadora Dialogu szkoła albo przedszkole zyskuje specjalistę, który potrafi interweniować w sytuacjach trudnych komunikacyjnie czy kulturowo, a także organizować ciekawe wydarzenia. Rozwijane są przez to kompetencje międzykulturowe nauczycieli i wychowawców, a pośrednio również wszystkich uczniów, dzieci i ich rodziców. Szkoła albo przedszkole zyskuje dostęp do nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, nowych ofert edukacyjnych oraz lokalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów. Dzięki temu może osiągać lepsze efekty swoich dotychczasowych projektów lub zainicjować nowe rozwiązania odpowiadające na aktualne wyzwania w pracy pedagogicznej.
 
Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław.
 
Regulamin uczestnictwa w grupie Ambasadorzy Dialogu 
1. Uczestnictwo w grupie Ambasadorów Dialogu jest dobrowolne i odbywa się w porozumieniu z dyrektorem w swojej instytucji, który deleguje pracownika do udziału w projekcie. 
2. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości  Ambasadorów Dialogu w jednej instytucji.
3. Przystąpić do grupy Ambasadorzy Dialogu można w dowolnym czasie (nabór otwarty).
4. Ambasadorzy Dialogu otrzymują informacje dotyczące oferty drogą elektroniczną, telefoniczną i pocztową. Ambasador Dialogu wyraża zgodę pisemną w formie oświadczenia na otrzymywanie takich informacji, które stanowi załącznik nr 1 do nieniejszego regulaminu.
5. Udział w grupie Ambasadorów Dialogu nie nakłada obowiązku uczestnictwa we wszystkich organizowanych w ramach programu wydarzeniach (warsztatach, szkoleniach, konferencjach etc.). Każde uczestnictwo powinno odbywać się w porozumieniu z dyrektorem.
6. Z uczestnictwa w grupie Ambasadorzy Dialogu można zrezygnować. Obowiązek poinformowania organizatora o rezygnacji spoczywa na Ambasadorze Dialogu, który dodatkowo powinien poinformować o tym dyrektora swojej instytucji. Dyrektor będzie miał mozliwość zorganizowania zastępstwa lub wyznaczenia nowego Ambasador Dialogu.
 
Załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w grupie Ambasadorzy Dialogu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla uczestnika grupy Ambasadorów Dialogu na potrzeby wysyłania informacji oraz prowadzenie zapisów przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego na kursy, szkolenia i warsztaty dotyczące kompetencji międzykulturowych.
 
Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych powyżej w tym oświadczeniu, przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, do celów uczestnictwa w projekcie Ambasadorzy Dialogu (dalej: projekt), w tym na potrzeby informowania o udziale w kursach, szkoleniach i warsztatach drogą pocztową – na adres podanej instytucji, mailową oraz telefoniczną.
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zostałem/am przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu, pl. Dominikański 6, poinformowany/na i przyjmuję do wiadomości, że:
  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
  2. na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu oraz wizerunku na potrzeby promocji warsztatów, szkoleń i kursów organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, następującym odbiorcom: pracownikom WCRS,
  3. podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy. 

TerminPozostałe miejsca
01/10/2019 - 01/10/2022499
Graficzne pułapki CAPTCHA