Formularz zgłoszeniowy

IV Targi Edukacji Międzykulturowej

IV Targi Edukacji Międzykulturowej
7-8 marca 2018 r. w godz. 10:00-15:00
Uniwersytet Wrocławski, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

Zapraszamy do udziału w IV Targach Edukacji Międzykulturowej, które w tym roku odbędą się pod hasłem: „Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?” i ze względu na duże zainteresowanie potrwają aż dwa dni. Celem Targów jest prezentacja organizacji i ekspertów działających na rzecz integracji i podnoszenia kompetencji międzykulturowych, a także integracja środowiska i osób działających w obszarze edukacji międzykulturowej. Po raz drugi będzie to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym – z udziałem ekspertów i organizacji z Niemiec.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m.in. inspirujące projekty dla placówek edukacyjnych we Wrocławiu, oferty szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, inicjatywy Gminy Wrocław, Komisji Europejskiej i organizacji pozarządowych, a także prezentacje nowatorskich metod pracy na rzecz otwartości dzieci, młodzieży, cudzoziemców i mieszkańców naszego miasta. Moderatorem wydarzenia będzie Steffen Möller – uczestnik programu „Europa da się lubić” oraz aktor w serialu "M jak miłość".

Dla kogo?
Do uczestnictwa w Targach zapraszamy pracowników wrocławskich przedszkoli, szkół, wyższych uczelni i innych instytucji zajmujących się edukacją międzykulturową - nauczycieli, dyrektorów, wykładowców, edukatorów, bibliotekarzy, animatorów kultury oraz wszystkie osoby żywo zainteresowane tematyką edukacji międzykulturowej.

Możliwość prezentacji swojej oferty
Organizacje pozarządowe, muzea, instytucje kultury, szkoły etc. posiadające bezpłatną ofertę w zakresie edukacji międzykulturowej dla wrocławskich placówek zachęcamy do zaprezentowania swojej oferty w formie stanowiska i krótkiej prezentacji na forum. Zapewniamy stoliki i krzesła. Zgłoszenia prezentacji przyjmujemy na adres e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl. Prosimy o zawarcie następujących informacji – tytuł, nazwa organizacji, nazwisko prelegenta. Prezentację będzie można wygłosić pierwszego dnia Targów.

Tło powstania
Gmina Wrocław od dłuższego czasu wspiera działania z zakresu edukacji międzykulturowej. W 2014 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego powstał zespół ds. dialogu międzykulturowego. Zespół ten spotykał się z organizacjami pozarządowymi (tzw. spotkania UM-NGO) oraz z Ambasadorami Dialogu – nauczycielami chcącymi wdrażać idee dialogu międzykulturowego w swoich szkołach. Z tych spotkań zrodził się pomysł zorganizowania Targów Edukacji Międzykulturowej.

Program

7.03. (środa) godz. 10-15 – Perspektywa organizacji pozarządowych i instytucji

 • Prezentacje i wykłady – dobre praktyki z Polski i zagranicy, pomysły na projekty międzykulturowe, inspiracje dla szkół i przedszkoli (NGO, Gmina Wrocław, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej etc.),
 • Stoiska i rozmowy - organizacje pozarządowe z Polski i zagranicy, instytucje oferujące działania dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu (foyer).

8.03. (czwartek) godz. 10-15 – Debata i część artystyczna, moderacja: Steffen Möller

10-12:30 Perspektywa ekspertów i urzędników

 • „Empatia, otwartość, integracja. Perspektywa Niemiec” - debata z ekspertami z partnerskiego regionu Saksonii  na temat wyzwań i skutecznych metod pracy
 • Aktualne działania Miasta Wrocław w zakresie edukacji międzykulturowej, pokaz filmu „Kocham Wrocław”.

12:30-13 Przerwa na poczęstunek

13-15 Perspektywa artystyczna i nowe formy integracji

 • Międzykulturowy chór dziecięcy (projekt Opery Sempera i Miasta Wrocławia, „ChorAlarm”),
 • "Występ chóru studentów rocznego kursu przygotowawczego dla kandydantów na studia w języku polskim" (Uniwersytet Wrocławski),
 • Międzykulturowy teatr ambasadorów dialogu – występ uczestników międzykulturowych warsztatów teatralnych pod kierownictwem dr Stephana Reher’a z Drezna.

Organizator: Gmina Wrocław, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Współorganizatorzy: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej informacji na: www.wielokultury.wroclaw.pl

Kontakt:
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl
tel. 71 772 49 49
Zespół ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

IVth Intercultural Education Fair
7-8 March 2018 10:00 AM-3:00 PM
University of Wrocław, Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1

We would like to invite you to participate in the 4th Intercultural Education Fair, which this year will be held under the slogan: 'Empathy, openness, integration. What can you see from the other side?' and because of the great interest, it will last two days. The aim of the Fair is to present organizations and experts acting for the integration and improvement of intercultural competences,and the integration of the community and people working in the field of intercultural education. For the second time it will be an international event - with the participation of experts and organizations from Germany.

During the event will be presented, among others inspirational projects for educational institutions in Wroclaw, trainings and teacher workshops, initiatives of the Wrocław Commune, European Commission and non-governmental organizations, as well as presentations of innovative methods of work for the openness of children, young people, foreigners and residents of our city. The event will be moderated by Steffen Möller - participant of the 'Europa da się lubić' program  and actor in TV series 'M jak miłość’.

For whom?
We invite employees of Wrocław kindergartens, schools, universities and other institutions dealing with intercultural education - teachers, directors, lecturers, educators, librarians, cultural animators and all those who are interested in intercultural education.

The possibility of presenting your offer 
Non-governmental organizations, museums, cultural institutions, schools etc. with a free offer in the field of intercultural education for Wroclaw institutions, are encouraged to present their offer in the form of a stand and a short presentation on the forum. We provide tables and chairs. Applications are accepted at: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl. Please include the following information - title, name of the organization, name of the speaker. Presentations will be delivered on the first day of the Fair.

Genesis
The Wrocław Commune has been supporting intercultural education activities for a long time. In 2014, a team for intercultural dialogue was established in the Wrocław Center for Social Development. The team met with non-governmental organizations (so-called UM-NGO meetings) and with Dialogue Ambassadors - teachers who want to implement the ideas of intercultural dialogue in their schools. From these meetings, the idea of ​​organizing an Intercultural Education Fair was born.

Program

7.03. (Wednesday) 10 AM-3 PM - Perspective of NGOs and institutions

 • Presentations and lectures - good practices from Poland and abroad, ideas for intercultural projects, inspirations for schools and kindergartens (NGO, Municipality of Wrocław, Regional Representation of the European Commission, etc.),
 • Stands and talks - non-governmental organizations from Poland and abroad, institutions offering activities for schools and kindergartens in Wroclaw (foyer).

8.03. (Thursday) 10 AM-3 PM - Debate and artistic part, moderation: Steffen Möller

10-12:30 Perspective of experts and officials

 • Current activities of the City of Wroclaw in the field of intercultural education, screening of the film "I love Wrocław",
 • "Empathy, openness, integration. Perspective of Germany "- debate with experts from the partner region of Saxony on the challenges and effective methods of work.

12:30-13 Break for refreshments
13-15 Artistic perspective and new forms of integration

 • Intercultural children's choir (project of the Semper Opera and the City of Wroclaw, "ChorAlarm"),
 • Concert of the ONE-Year Preparatory Course students' choir for the candidates for studies in Polish language (University of Wroclaw),
 • Intercultural theater of dialogue ambassadors - a performance of participants of intercultural theatre workshop under the direction of Dr. Stephan Reher from Dresden.

Organizer: Gmina Wrocław, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Co-organizers: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
Honorary Patronage Rector of the University of Wroclaw

More information: www.wielokultury.wroclaw.pl 

Contact:
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl
tel. 71 772 49 49
Team for intercultural dialogue at the Wroclaw Center for Social Development

TerminPozostałe miejsca
07/03/2018 - 08/03/201835
07/03/201841
08/03/201840
Graficzne pułapki CAPTCHA