Uniwersytety Trzeciego Wieku

Pod hasłem "Edukacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku" w 2014 r. Gmina Wrocław dofinansowała działalność pięciu uczelni wyższych. Cele działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku:
- prowadzenie działalności oświatowej,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej słuchaczy,
- upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
- podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych,
- promowanie idei wolontariatu,
- krzewienie kultury fizycznej.

Słuchacze uniwersytetów mają okazję uczestniczyć w bogatej ofercie programowej. Ważne miejsce wśród zajęć zajmują warsztaty mające na celu oswajanie z technologią informacyjną (warsztaty komputerowe dla osób z różnym poziomem zaawansowania, warsztaty fotograficzne, warsztaty korzystania z Internetu). Warto zwrócić uwagę na działania samopomocowe, które propaguje się w działających przy UTW sekcjach wzajemnej pomocy. Idea wolontariatu jest jednym z elementów składowych działań wrocławskich UTW, np. wiele z zajęć tematycznych, lektoratów i zajęć sportowych prowadzonych jest przez słuchaczy dla słuchaczy.

Dane teleadresowe:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim ul. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław tel./ faks 71 367 01 16, 71 367 20 01 w. 147 e-mail: utw@uni.wroc.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, budynek H (parter)
tel./faks 71 368 09 16 e-mail: utw@ue.wroc.pl

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Wagonowa 6, 53- 609 Wrocław tel. 71 358 27 18 e-mail: dutw@dsw.edu.pl

Uniwersytet Otwarty przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 37/41 tel. 71 320 57 34 e-mail: uniwersytet.otwarty@up.wroc.pl

UTW - AWF Wrocław ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław tel. 71 347 31 93 e-mail: utw@awf.wroc.pl