Komputer szansą dla osób +50

Projekt "Komputer szansą dla osób +50" kierowany jest do osób, które ukończyły 50 rok życia (w tym osoby powyżej 64 roku życia pozostające bez zatrudnienia i deklarujące gotowość jego podjęcia po zakończeniu udziału w projekcie), zamieszkałych na terenie Wrocławia, deklarujących chęć udziału w szkoleniach komputerowych z własnej inicjatywy oraz nieposiadających udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym. W projekcie mogą brać udział także osoby niepełnosprawne.

Projekt umożliwia:

  • zwiększenie kompetencji na rynku pracy,
  • korzystanie z możliwości, jakie daje obsługa komputera,
  • rozwinięcie umiejętności w zakresie technologii ICT,
  • zdobycie uznawanego w całej Europie certyfikatu ECDL.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Euro-Concret (Lidera Projektu) oraz Gminę Wrocław (Partnera Projektu) za pośrednictwem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.